Taksering

Vi tilbyr takseringstjenester i Valdres, Hallingdal og Indre Sogn

Takstkontoret Valdres AS er en ledende virksomhet innen taksering i Valdres, men vi utfører også mange oppdrag i nærliggende områder som Årdal, Lærdal, Gol, Ål og Nesbyen.

Selskapet ble etablert i 1998, og vi har i årenes løp tilegnet oss svært god erfaring og kompetanse innen taksering, hvor vi har kjennskap til de fleste problemstillinger og utfordringer.

Vi har opparbeidet oss en stor kundekrets, både av privatpersoner, bedrifter og innen det offentlige.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om våre kvalifikasjoner og erfaring, eller ønsker noen av våre tjenester

Les mer om de ulike takseringstjeneste våre:

Klikk på aktuell tjeneste for mer informasjon

Verdi og lånetakst

Verditaksten baseres på en forenklet gjennomgang av den aktuelle eiendommen på befaring.
Bygningenes vedlikeholdsbehov vurderes og kommenteres i takstrapportene samt at eiendommens markedsverdi settes. Det gjennomgås også arealer og foretas oppmåling av bygningsmassen dersom det ikke foreligger tegninger etc.

Markedsverdien settes basert på vår lokalkunnskap om området og sammenlignbare salg, samt en teknisk vurdering av bygningsmassen på eiendommen.

En Verditakst benyttes ofte i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av gjeld der eiendommen skal stilles som sikkerhet. Andre typiske bruksområder er ved skiftesaker og arv.

En verditakst utført for eiendom i Valdres koster fra ca. kr. 6 000,- inkl. 25% mva.

Vi avgir alltid fastpristilbud på våre tjenester basert på den aktuelle eiendommens beliggenhet og størrelse.

Les mer om verditakster på nettsidene til Norsk Takst

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport baseres på en mer grundig gjennomgang av eiendommen enn ved en verditakst.
Rapporten tar for seg eiendommens tilstand på befaringsdato der det gjøres grundige analyser og kontroller opp mot gjeldende referanse/forskrift etc.

Tilstandsrapporten tar for seg en vurdering av de ulike elementene til bygningsmassen på eiendommen (taktekking, utvendige fasader, våtrom, vinduer, kjøkken etc.) og gir de forskjellige elementene en tilstandsgrad. Tilstandsgradene går fra TG1, som er ingen/uvesentlig avvik, til TG3 som gjelder for de mest kritiske bygningselementene.

En tilstandsrapport tar også for seg både teknisk- og markedsverdien for eiendommen.
Det gjennomgås også arealer og foretas oppmåling av bygningsmassen dersom det ikke foreligger tegninger etc.

Det anbefales å benytte en tilstandsrapport ved salg av bolig eller fritidsbolig, da dette gir et godt grunnlag for en forutsigbar og vellykket salgsprosess.

En tilstandsrapport utført for eiendom i Valdres koster fra ca. kr. 12 000,- inkl. 25% mva.

Vi avgir alltid fastpristilbud på våre tjenester basert på den aktuelle eiendommens beliggenhet og størrelse.

Les mer om tilstandsrapporter på nettsidene til Norsk Takst

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten baseres på en svært grundig gjennomgang av eiendommens bygningsmasse.
I en boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de bygningstekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås og konflikter forebygges.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, utarbeidet av organisasjonen Norsk Takst og er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Rapporten fokuserer på enkel lesbarhet og har derfor et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår.

En boligsalgsrapport har den grundigste beskrivelsen av bygningsmassen og er den mest detaljerte rapportformen ved eiendomstaksering for salg.

En boligsalgsrapport utført for eiendom i Valdres koster fra ca. kr. 25 000,- inkl. 25% mva.

Vi avgir alltid fastpristilbud på våre tjenester basert på den aktuelle eiendommens beliggenhet og størrelse.

Les mer om boligsalgsrapport på nettsidene til Norsk Takst

Tilstandsvurdering av laftede bygninger

Laftede bygninger – Tilstandsvurdering

Kunsten å lafte bygninger av tømmer stammer fra før vikingtiden, og har var den dominerende lafteteknikken i Norge frem til midten av 1800-tallet.

Boliger og fritidsboliger av laft er utbredt som høystandard/eksklusive bygg de siste ti-årene.

Vi ser dessverre ofte at disse byggene har vesentlige mangler/feil ihht. korrekte lafteteknikker og at laftenormen ikke blir fulgt hva gjelder utforming og utførelse.

Boliger i laft kjennetegnes ofte som store og kostbare, noe som igjen fører til at konsekvensene blir store dersom det er feil og mangler på byggene.

Takstkontoret Valdres AS har stor kunnskap innen lafting, og har bistått rettssystemet flere ganger med vurdering av laftede bygninger ved tviste- og reklamasjonssaker.

Vi har også holdt kurs for takstkolleger om tilstandsvurdering av laftede bygninger.

Ta kontakt med oss for en vurdering av laftet dersom du er usikker på om noe ikke er slik det skal være på din laftede bygning.

Reklamasjonsvurderinger

En reklamasjon oppstår når en forbruker ikke er tilfreds med produktet/leveransen han/hun har mottatt/investert i.

Det er ofte ingen hyggelig situasjon man befinner seg i når en reklamasjonssak står på, og for mange kan dette prege både privatlivet, økonomien samt forholdet mellom leverandør og forbruker.

Derfor er det viktig å gjennomføre en reklamasjonssak med en så uavhengig part som mulig.

Takstkontoret Valdres AS fokuserer på å alltid gjennomføre reklamasjonsvurderinger/saker sett fra en tredje parts ståsted uansett rekvirent.

Vi arbeider også som rekvirert av entreprenører/leverandører for å fungere som deres representanter i reklamasjonssaker etc.

Før vi blir kontaktet, gjør et sterkt forsøk på å komme til et forlik mellom leverandør/forbruker, og varsle motparten før vi rekvireres.

Landbrukstaksering

Takstkontoret Valdres AS takserer landbrukseiendommer i forbindelse med de behov kunden måtte ha.

Noen eksempler på behov for taksering:

  • Samlivsbrudd
  • Skifte
  • Overdragelse innen familien
  • Finansiering og refinansiering
  • Salg
  • Inngangsverdier ved inngåelse av samboerskap/partnerskap.

Byggelånsoppfølging

Bank/ lånegiver krever normalt byggelånsoppfølging når det stilles finansiering til et byggeprosjekt.

Byggelånskontrollen utføres fra et uavhengig ståsted. Det skal vurderes hvilke verdier som er tilført til byggeprosjektet i forhold til byggelånsutbetalinger til entreprenøren.

Som grunnlag for byggelånet utfører vi forhåndstakster med basis på fremlagte opplysninger om planlagt prosjekt.

Skadeskjønn

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader. Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet» og en gjennomgang av oppgaven. Det foretas befaring i den skadde bygningen, hvor fagkyndig registrerer boligens oppbygning og skade. Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

Innbo og løsøre

Takstkontoret Valdres AS foretar taksering og registrering av innbo/løsøre, for bedre grunnlag for forsikringspremie eller erstatningskrav etter brann, tyveri eller lignende.

Næringstaksering

Vi besitter sertifikat innen taksering av næringseiendommer, og har lang erfaring med dette.

Taksering av næringseiendommer baseres på flere forhold, blant annet kontantstrømanalyse, leiekontrakter, sammenlignbare salg i nærområdet samt en teknisk vurdering av bygningsmassen på eiendommen.

Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport hvor enkelte leiekontrakter nevnes.

Rapporten inkluderer også en teknisk vurdering av bygningsmassen og det kommenteres vedlikeholdsbehov, intervaller etc.

Vi forhåndstakserer også utbyggingsområder, tomter og lignende.

Spør oss om tilbud på næringstakst av ditt objekt/dine planer.

Kontakt oss

Vi tar gjerne en uforpliktende prat

Takstkontoret Valdres, favicon

Takstkontoret Valdres AS
Jernbanevegen 6
2900 Fagernes

post@valdrestakst.no
Tlf. 911 81 534

Takstkontoret Valdres, favicon